REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRZYSTANEK-PASIEKA.PL

 

 

 • 1 Preambuła

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego PRZYSTANEK-PASIEKA.PL oraz zasady jego funkcjonowania.

 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego PRZYSTANEK-PASIEKA.PL jest firma Maszynoimpex Mariusz Zielski, ul. Radna 13, 00-341 Warszawa. Numer NIP 5260106287 Numer REGON 012048842
  2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego PRZYSTANEK-PASIEKA.PL i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.
  3. Znak towarowy PRZYSTANEK-PASIEKA.PL jest znakiem zarejestrowanym i zastrzeżonym.
 • 3 Definicje
 1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

  1.1 Bon podarunkowy– bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie stacjonarnym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

  1.2 Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  1.3 Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

  1.4 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

  1.5 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.

  1.6 Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

  1.7 Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

  1.8 Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  1.9 Sprzedawca – Maszynoimpex Mariusz Zielski, ul. Radna 13, 00-341 Warszawa. Numer NIP 5260106287 Numer REGON 012048842

  1.10 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

  1.11 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

 • 4 Konto
 1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego PRZYSTANEK-PASIEKA.PL jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

  2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

  3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.

  4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

 • 5 Warunki zawierania umowy sprzedaży
 1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

  2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

  3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.

  4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.

  5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.

  6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

  7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

 • 6 Warunki i termin płatności
 1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:

  1.1 Płatność gotówką za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki.

  1.2 Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: PayU, PayPal, przelew

  1.3 Płatność PayPal, dostępna jest zarówno dla zamówień krajowych, jak i zagranicznych

  1.4 Płatność Bonem podarunkowym według zasad opisanych w § 8.

  2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 2 dni poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.

  3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

 

 • 7 Warunki i termin dostawy zamówienia
 1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili jego złożenia.

  2. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  3. Termin realizacji zamówień to 1-5 dni roboczych.

  4. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika firm kurierskich.

  5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

  6. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).

  7. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

 • 8 Bony podarunkowe
 1. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie stacjonarnym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

  2. Wydawca – Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu.

  3. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon podarunkowy.

  4. Użytkownik – posiadacz bonu podarunkowego, przedstawiający go do realizacji sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym.

  5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego, a następnie do przyjmowania go do realizacji w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości bonu.

  6. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.

  7. Bony zakupione w sklepie stacjonarnym można realizować wyłącznie w sklepie stacjonarnym, bony zakupione w sklepie internetowym można realizować wyłącznie w sklepie internetowym.

  8. Bon podarunkowy zachowuje ważność przez okres dwóch miesięcy od dnia jego wydania Nabywcy. Okres ważności nie może zostać przedłużony.

  9. Bon podarunkowy jest do jednorazowego użytku, Wydawca nie odtwarza duplikatu bonu.

  10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

  11. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon podarunkowy:

  11.1 może być zrealizowany wyłącznie w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym;

  11.2 nie podlega wymianie na środki pieniężne;

  11.3 posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany.

  12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego w wypadku:

  12.1 upływu jego terminu ważności;

  12.2 uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych.

  13.W wypadku gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość bonu, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

  14. W wypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu Produktów nabytych w przy użyciu Bonu podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi. Bon podarunkowy, który Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie miał dwumiesięczny okres ważności, licząc od dnia jego wydania.

  15. Bon podarunkowy jest jednorazowy tzn. że winien być wykorzystany przy zakupach o wartości równej bądź przekraczającej wartość bonu. W przypadku zakupu poniżej kwoty wartości bonu nie może być on użyty drugi raz i nie zostaje wygenerowany nowy bon na pozostałą wartość.

 • 9 Reklamacje i zwroty
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

  2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres kontakt@przystanek-pasieka.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres Maszynoimpex Mariusz Zielski, ul. Radna 13, 00-341 Warszawa

 2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: Maszynoimpex Mariusz Zielski, ul. Radna 13, 00-341 Warszawa wraz z potwierdzeniem sprzedaży
 3. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest potwierdzenie sprzedaży lub faktura.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.7. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy nie później jednak niż w ciągu 24 godz od momentu odbioru przesyłki od kuriera.
 • 10 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@przystanek-pasieka.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres Maszynoimpex Mariusz Zielski, ul. Radna 13, 00-341 Warszawa

  2. W przypadku odstąpienia od umowy konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności. Sytuacja ta dotyczy w szczególności zwrotu bielizny.

  3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy.

  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie z opisem:
  a. Przy płatności za pobraniem lub przy przedpłacie na konto bankowe na numer konta podany w formularzu
  b. Przy płatności Paypal na konto Paypal
  c. Przy płatności PayU na konto PayU

  z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

  4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 • 11 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

  3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

 • 12 Dane osobowe i pliki cookies
 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

  2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

  3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

  4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies moga być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

  5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.

  6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.

  7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies moga być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

 • 13 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.przystanek-pasieka.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:
www.przystanek-pasieka.pl 22 826 65 63